اردوغان از شرط رفع حصر غزه صرف نظر و با محدود کردن فعالیت حماس موافقت کرد

اردوغان از شرط رفع حصر غزه صرف نظر و با محدود کردن فعالیت حماس موافقت کرد

یک روزنامه صهیونیستی از صرف نظر کردن ترکیه از شرط رفع محاصره نوار غزه و همچنین محدود شدن فعالیت حماس در توافق آشتی با رژیم صهیونیستی خبر داد.

اردوغان از شرط رفع حصر غزه صرف نظر و با محدود کردن فعالیت حماس موافقت کرد

(image)

یک روزنامه صهیونیستی از صرف نظر کردن ترکیه از شرط رفع محاصره نوار غزه و همچنین محدود شدن فعالیت حماس در توافق آشتی با رژیم صهیونیستی خبر داد.
اردوغان از شرط رفع حصر غزه صرف نظر و با محدود کردن فعالیت حماس موافقت کرد

car