ارتباط بردن موبایل به رختخواب و نابینایی

ارتباط بردن موبایل به رختخواب و نابینایی

تلفن همراه هوشمند که این روزها دردست اکثر مردم پیدا می شود می تواند در صورت استفاده نامناسب فرد را با مشکل کوری و نگرانی ناگهانی از عدم توانایی دیدن اشیاء روبه رو کند.

ارتباط بردن موبایل به رختخواب و نابینایی

(image)

تلفن همراه هوشمند که این روزها دردست اکثر مردم پیدا می شود می تواند در صورت استفاده نامناسب فرد را با مشکل کوری و نگرانی ناگهانی از عدم توانایی دیدن اشیاء روبه رو کند.
ارتباط بردن موبایل به رختخواب و نابینایی

خبر فرهنگیان