اختصاص ۳۱ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه سد عمارت گرمی

اختصاص ۳۱ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه سد عمارت گرمی

فرستاده ویژه رئیس جمهور گفت: امسال ۳۱ میلیارد تومان اعتبار برای اجرا و تکنیل پروژه سد عمارت گرمی اختصاص یافته است.

اختصاص ۳۱ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه سد عمارت گرمی

(image)

فرستاده ویژه رئیس جمهور گفت: امسال ۳۱ میلیارد تومان اعتبار برای اجرا و تکنیل پروژه سد عمارت گرمی اختصاص یافته است.
اختصاص ۳۱ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه سد عمارت گرمی

دانلود آهنگ جدید

مرجع توریسم