اجرای ۳ آیین نامه برای شناسایی نخبگان در سال ۹۵/شناسایی ۲۲۰ طرح برگزیده

اجرای ۳ آیین نامه برای شناسایی نخبگان در سال ۹۵/شناسایی ۲۲۰ طرح برگزیده
بنیاد ملی نخبگان طی سال گذشته با بررسی بیش از ۱۲ هزار اختراع در سراسر کشور، ۲۲۰ طرح برگزیده را شناسایی و برای حمایت از نخبگان در حوزه های مختلف سه آیین نامه را مصوب کرد که در سال جاری اجرایی خواهند شد؛ البته شناسایی برگزیدگان جشنواره ها و رقابت های علمی یکی از دغدغه های این نهاد است که …

اجرای ۳ آیین نامه برای شناسایی نخبگان در سال ۹۵/شناسایی ۲۲۰ طرح برگزیده

بنیاد ملی نخبگان طی سال گذشته با بررسی بیش از ۱۲ هزار اختراع در سراسر کشور، ۲۲۰ طرح برگزیده را شناسایی و برای حمایت از نخبگان در حوزه های مختلف سه آیین نامه را مصوب کرد که در سال جاری اجرایی خواهند شد؛ البته شناسایی برگزیدگان جشنواره ها و رقابت های علمی یکی از دغدغه های این نهاد است که …
اجرای ۳ آیین نامه برای شناسایی نخبگان در سال ۹۵/شناسایی ۲۲۰ طرح برگزیده

فیلم سریال آهنگ

صبحانه