اجرای طرح ملی پوشش و اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اجرای طرح ملی پوشش و اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

طرح ملی پوشش و اخلاق حرفه‌ای از طرح‌های مورد تاکید وزارت بهداشت است که اجرای این طرح در دانشگاه نیازمند مشارکت اساتید دانشگاه و دانشجویان است و فعالیت بیشتر اعضای شورای صنفی در این زمینه نیز راهگشاست.

اجرای طرح ملی پوشش و اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

(image)

طرح ملی پوشش و اخلاق حرفه‌ای از طرح‌های مورد تاکید وزارت بهداشت است که اجرای این طرح در دانشگاه نیازمند مشارکت اساتید دانشگاه و دانشجویان است و فعالیت بیشتر اعضای شورای صنفی در این زمینه نیز راهگشاست.
اجرای طرح ملی پوشش و اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مرکز فیلم