اجرای طرح جامع درمان و غربالگري بيماران محروم شهر تهران

اجرای طرح جامع درمان و غربالگري بيماران محروم شهر تهران

طرح جامع درمان و غربالگري بيماران محروم شهر تهران به همت قرارگاه جهادی امام رضا(ع) اجرا می‌گردد.

اجرای طرح جامع درمان و غربالگري بيماران محروم شهر تهران

(image)

طرح جامع درمان و غربالگري بيماران محروم شهر تهران به همت قرارگاه جهادی امام رضا(ع) اجرا می‌گردد.
اجرای طرح جامع درمان و غربالگري بيماران محروم شهر تهران

روزنامه قانون