اجازه دولت به سازمان محیط زیست برای امضای موقت موافقتنامه پاریس

اجازه دولت به سازمان محیط زیست برای امضای موقت موافقتنامه پاریس

هیئت وزیران به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داد نسبت به امضای موقت موافقتنامه پاریس ظرف یک سال اقدام کند.

اجازه دولت به سازمان محیط زیست برای امضای موقت موافقتنامه پاریس

(image)

هیئت وزیران به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داد نسبت به امضای موقت موافقتنامه پاریس ظرف یک سال اقدام کند.
اجازه دولت به سازمان محیط زیست برای امضای موقت موافقتنامه پاریس

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید