اتحاد علیه ایران؛ دام بیگانگان برای فعالین مدنی

اتحاد علیه ایران؛ دام بیگانگان برای فعالین مدنی
در گزارش پیش رو، پشت پرده فعالیت‌های مدنی با اهداف سیاسی و امنیتی را از منظر حقوقی و سیاسی و ارتباطی بیشتر بررسی خواهیم کرد و نمونه‌های داخلی و خارجی بیشتری از این دست اقدامات که با اهداف براندازانه است، ارائه خواهیم کرد.

اتحاد علیه ایران؛ دام بیگانگان برای فعالین مدنی

در گزارش پیش رو، پشت پرده فعالیت‌های مدنی با اهداف سیاسی و امنیتی را از منظر حقوقی و سیاسی و ارتباطی بیشتر بررسی خواهیم کرد و نمونه‌های داخلی و خارجی بیشتری از این دست اقدامات که با اهداف براندازانه است، ارائه خواهیم کرد.
اتحاد علیه ایران؛ دام بیگانگان برای فعالین مدنی