ابراز تاسف رییس جمهور اتریش از تعویق سفر روحانی

ابراز تاسف رییس جمهور اتریش از تعویق سفر روحانی

هاینتس فیشر از تعویق سفر آقای روحانی ابراز تاسف کرد.

ابراز تاسف رییس جمهور اتریش از تعویق سفر روحانی

(image)

هاینتس فیشر از تعویق سفر آقای روحانی ابراز تاسف کرد.
ابراز تاسف رییس جمهور اتریش از تعویق سفر روحانی

فانتزی

دانلود موزیک