آیا واکسن ایدز ساخته خواهد شد؟

آیا واکسن ایدز ساخته خواهد شد؟

دانشمندان استرالیایی یک گام به تولید واکسن برای ویروس مرگبار HIV نزدیک شده اند.

آیا واکسن ایدز ساخته خواهد شد؟

(image)

دانشمندان استرالیایی یک گام به تولید واکسن برای ویروس مرگبار HIV نزدیک شده اند.
آیا واکسن ایدز ساخته خواهد شد؟