آگاه سازی جامعه مهمترین راهكار مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز است

آگاه سازی جامعه مهمترین راهكار مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز است

رییس ستاد مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز كشور گفت: مهمترین برنامه در این ستاد انجام اقدامات ایجابی و فرهنگی برای آگاه سازی جامعه نسبت به آثار مخرب بازی های رایانه ای غیرمجاز است.

آگاه سازی جامعه مهمترین راهكار مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز است

(image)

رییس ستاد مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز كشور گفت: مهمترین برنامه در این ستاد انجام اقدامات ایجابی و فرهنگی برای آگاه سازی جامعه نسبت به آثار مخرب بازی های رایانه ای غیرمجاز است.
آگاه سازی جامعه مهمترین راهكار مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز است

آپدیت آفلاین نود 32

بازی