آمریکا ونزوئلا را تحریم کرد

آمریکا ونزوئلا را تحریم کرد
رئیس جمهور آمریکا با امضای فرمانی تحریم‌های مالی شدیدی را علیه کشور ونزوئلا وضع کرد.

آمریکا ونزوئلا را تحریم کرد

رئیس جمهور آمریکا با امضای فرمانی تحریم‌های مالی شدیدی را علیه کشور ونزوئلا وضع کرد.
آمریکا ونزوئلا را تحریم کرد