آمریکا تعرفه ۵۲۲ درصدی بر واردات فولاد چینی وضع کرد

آمریکا تعرفه ۵۲۲ درصدی بر واردات فولاد چینی وضع کرد

دولت آمریکا برای حمایت از صنعت فولاد این کشور بر روی ورق فولاد سرد وارداتی از چین تعرفه ۵۲۲ درصدی وضع کرد.

آمریکا تعرفه ۵۲۲ درصدی بر واردات فولاد چینی وضع کرد

(image)

دولت آمریکا برای حمایت از صنعت فولاد این کشور بر روی ورق فولاد سرد وارداتی از چین تعرفه ۵۲۲ درصدی وضع کرد.
آمریکا تعرفه ۵۲۲ درصدی بر واردات فولاد چینی وضع کرد

پرس نیوز