آمریکا بودجه جدید برای پاکستان را تصویب کرد

آمریکا بودجه جدید برای پاکستان را تصویب کرد

کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به خاطر اقدامات پاکستان در راستای مبارزه با تروریسم، با پیشنهاد تعیین بودجه جدید برای کمک به این کشور موافقت کرد.

آمریکا بودجه جدید برای پاکستان را تصویب کرد

(image)

کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به خاطر اقدامات پاکستان در راستای مبارزه با تروریسم، با پیشنهاد تعیین بودجه جدید برای کمک به این کشور موافقت کرد.
آمریکا بودجه جدید برای پاکستان را تصویب کرد