آمریکا برای رهبر جدید طالبان خط و نشان کشید

آمریکا برای رهبر جدید طالبان خط و نشان کشید

پس از معرفی رهبر جدید طالبان افغانستان، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اعلام کرد که مخالفان مسلحی که به مذاکرات صلح نپیوندند، هدف قرار خواهند گرفت.

آمریکا برای رهبر جدید طالبان خط و نشان کشید

(image)

پس از معرفی رهبر جدید طالبان افغانستان، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اعلام کرد که مخالفان مسلحی که به مذاکرات صلح نپیوندند، هدف قرار خواهند گرفت.
آمریکا برای رهبر جدید طالبان خط و نشان کشید

اس ام اس جدید