آمریکا از میانمار خواست به خشونت و بدرفتاری با مسلمانان روهینگیا پایان دهد

آمریکا از میانمار خواست به خشونت و بدرفتاری با مسلمانان روهینگیا پایان دهد

یک نهاد دولت آمریکا که مسئول آزادی های دینی است از دولت جدید میانمار خواسته است تا سیاست بدرفتاری و اعمال خشونت علیه مسلمانان روهینگیا را متوقف کند.

آمریکا از میانمار خواست به خشونت و بدرفتاری با مسلمانان روهینگیا پایان دهد

(image)

یک نهاد دولت آمریکا که مسئول آزادی های دینی است از دولت جدید میانمار خواسته است تا سیاست بدرفتاری و اعمال خشونت علیه مسلمانان روهینگیا را متوقف کند.
آمریکا از میانمار خواست به خشونت و بدرفتاری با مسلمانان روهینگیا پایان دهد

خرید بک لینک

روزنامه قانون