آمادگی شرکت‌های هواپیمایی ترکیه برای برقراری پرواز بجنورد – استانبول

آمادگی شرکت‌های هواپیمایی ترکیه برای برقراری پرواز بجنورد – استانبول

سرکنسول ترکیه در مشهد گفت: شرکت‌های هواپیمایی ترکیه آماده حضور در خراسان شمالی و برقراری پروازهای مستقیم میان بجنورد و استانبول هستند.

آمادگی شرکت‌های هواپیمایی ترکیه برای برقراری پرواز بجنورد – استانبول

(image)

سرکنسول ترکیه در مشهد گفت: شرکت‌های هواپیمایی ترکیه آماده حضور در خراسان شمالی و برقراری پروازهای مستقیم میان بجنورد و استانبول هستند.
آمادگی شرکت‌های هواپیمایی ترکیه برای برقراری پرواز بجنورد – استانبول