آلمان نیمی از پناهجویان مرز اتریش را باز می‌گرداند

آلمان نیمی از پناهجویان مرز اتریش را باز می‌گرداند

از هر دو پناهجو یک پناهجو توسط پلیس فدرال آلمان در مرز اتریش بازگردانده می‌شود.

آلمان نیمی از پناهجویان مرز اتریش را باز می‌گرداند

(image)

از هر دو پناهجو یک پناهجو توسط پلیس فدرال آلمان در مرز اتریش بازگردانده می‌شود.
آلمان نیمی از پناهجویان مرز اتریش را باز می‌گرداند

مرکز فیلم