آلبانی ۱-۰ رومانی/ آلبانی به صعود امیدوار شد

آلبانی ۱-۰ رومانی/ آلبانی به صعود امیدوار شد

آلبانی با غلبه بر رومانی اولین پیروزی خود در یورو کسب کرد و موجبات حذف زرد پوشان را فراهم آورد.

آلبانی ۱-۰ رومانی/ آلبانی به صعود امیدوار شد

(image)

آلبانی با غلبه بر رومانی اولین پیروزی خود در یورو کسب کرد و موجبات حذف زرد پوشان را فراهم آورد.
آلبانی ۱-۰ رومانی/ آلبانی به صعود امیدوار شد

wolrd press news