آغاز و ادامه زندگی با عشق توهمی بیش نیست/گفتن گذشته خود نزد همسر حماقت است نه صداقت

آغاز و ادامه زندگی با عشق توهمی بیش نیست/گفتن گذشته خود نزد همسر حماقت است نه صداقت

معاون امور دفاتر ، اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، گفت: این سخن که زندگی را با عشق آغاز و ادامه دهید توهمی شاعرانه است، هیچ گاه زندگی را بر این مبنا قرار ندهید زیرا هیچ گاه زندگی بر اساس عشق آغاز و ادامه نخواهد یافت.

آغاز و ادامه زندگی با عشق توهمی بیش نیست/گفتن گذشته خود نزد همسر حماقت است نه صداقت

(image)

معاون امور دفاتر ، اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، گفت: این سخن که زندگی را با عشق آغاز و ادامه دهید توهمی شاعرانه است، هیچ گاه زندگی را بر این مبنا قرار ندهید زیرا هیچ گاه زندگی بر اساس عشق آغاز و ادامه نخواهد یافت.
آغاز و ادامه زندگی با عشق توهمی بیش نیست/گفتن گذشته خود نزد همسر حماقت است نه صداقت

فروش بک لینک

پرس نیوز