آغاز اردوهای جهادی دانشگاهیان پزشکی در خراسان جنوبی و شمالی

آغاز اردوهای جهادی دانشگاهیان پزشکی در خراسان جنوبی و شمالی

سومین و چهارمین دوره اردوهای جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت جهت عزیمت به مناطق محروم استان‌های خراسان شمالی و جنوبی آغاز شد.

آغاز اردوهای جهادی دانشگاهیان پزشکی در خراسان جنوبی و شمالی

(image)

سومین و چهارمین دوره اردوهای جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت جهت عزیمت به مناطق محروم استان‌های خراسان شمالی و جنوبی آغاز شد.
آغاز اردوهای جهادی دانشگاهیان پزشکی در خراسان جنوبی و شمالی

مدرسه