آزادی خبرنگار فلسطینی از زندان اسرائیل پس از ۹۳ روز اعتصاب غذا

آزادی خبرنگار فلسطینی از زندان اسرائیل پس از ۹۳ روز اعتصاب غذا

اسرائیل مجبور شد محمد قیق، خبرنگار فلسطینی را پس از ۹۳ روز اعتصاب غذا، از زندان آزاد کند.

آزادی خبرنگار فلسطینی از زندان اسرائیل پس از ۹۳ روز اعتصاب غذا

(image)

اسرائیل مجبور شد محمد قیق، خبرنگار فلسطینی را پس از ۹۳ روز اعتصاب غذا، از زندان آزاد کند.
آزادی خبرنگار فلسطینی از زندان اسرائیل پس از ۹۳ روز اعتصاب غذا

عکس