آذری به منصوریان: حدادی‌فر را نمیدهم

آذری به منصوریان: حدادی‌فر را نمیدهم

تماس علیرضا منصوریان با سعید آذری، مدیرعامل ذوب آهن پایان رویاهای سرمربی استقلال بود.

آذری به منصوریان: حدادی‌فر را نمیدهم

(image)

تماس علیرضا منصوریان با سعید آذری، مدیرعامل ذوب آهن پایان رویاهای سرمربی استقلال بود.
آذری به منصوریان: حدادی‌فر را نمیدهم

اخبار جهان