آخرین وضعیت خرید گندم از کشاورزان

آخرین وضعیت خرید گندم از کشاورزان

از آغاز فصل برداشت تاکنون، ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده که این میزان خرید در مقایسه با سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.

آخرین وضعیت خرید گندم از کشاورزان

(image)

از آغاز فصل برداشت تاکنون، ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده که این میزان خرید در مقایسه با سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
آخرین وضعیت خرید گندم از کشاورزان

سایت خبری زندگی