آخرین اقدامات در منطقه شهران/ گودال ایجاد شده پر شد

آخرین اقدامات در منطقه شهران/ گودال ایجاد شده پر شد

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران درباره آخرین اقدامات در منطقه شهران گفت: خوشبختانه گودال ایجاد شده با دستور قضایی پر شد و امروز نیز قرار است کارشناسان رسمی دادگستری نشست مشترک داشته باشند.

آخرین اقدامات در منطقه شهران/ گودال ایجاد شده پر شد

(image)

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران درباره آخرین اقدامات در منطقه شهران گفت: خوشبختانه گودال ایجاد شده با دستور قضایی پر شد و امروز نیز قرار است کارشناسان رسمی دادگستری نشست مشترک داشته باشند.
آخرین اقدامات در منطقه شهران/ گودال ایجاد شده پر شد

wolrd press news