ویلیام دتمولد (William Detmold)

ویلیام دتمولد

ویلیام دتمولد (William Detmold)

ویلیام دتمولد فیزیکدان تجربی است که بر روی ذرات بنیادی ماده که موجب تشکیلِ هسته‌ی اتم‌ها می‌شود مطالعه می‌کند.