بایگانی برچسب: s

عاقبت «برجام بازی» چیست؟/ «برجام بانکی» با یک «برنامه‌ اقدام» جدید در راه است

عاقبت «برجام بازی» چیست؟/ «برجام بانکی» با یک «برنامه‌ اقدام» جدید در راه است

روند پیوستن ایران به نظام بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم چند ماهی است که در سکوت رسانه‌ای به صورت جدی و البته مرموزانه‌، هم در داخل و هم در خارج از کشور در حال پیگیری است.

عاقبت «برجام بازی» چیست؟/ «برجام بانکی» با یک «برنامه‌ اقدام» جدید در راه است

(image)

روند پیوستن ایران به نظام بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم چند ماهی است که در سکوت رسانه‌ای به صورت جدی و البته مرموزانه‌، هم در داخل و هم در خارج از کشور در حال پیگیری است.
عاقبت «برجام بازی» چیست؟/ «برجام بانکی» با یک «برنامه‌ اقدام» جدید در راه است

ابزار رسانه

عاقبت «برجام بازی»/ «برجام بانکی» با یک «برنامه‌ اقدام» جدید در راه است

عاقبت «برجام بازی»/ «برجام بانکی» با یک «برنامه‌ اقدام» جدید در راه است

روند پیوستن ایران به نظام بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم چند ماهی است که در سکوت رسانه‌ای به صورت جدی و البته مرموزانه‌، هم در داخل و هم در خارج از کشور در حال پیگیری است.

عاقبت «برجام بازی»/ «برجام بانکی» با یک «برنامه‌ اقدام» جدید در راه است

(image)

روند پیوستن ایران به نظام بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم چند ماهی است که در سکوت رسانه‌ای به صورت جدی و البته مرموزانه‌، هم در داخل و هم در خارج از کشور در حال پیگیری است.
عاقبت «برجام بازی»/ «برجام بانکی» با یک «برنامه‌ اقدام» جدید در راه است

خبرگزاری مهر