بایگانی برچسب: s

تبیین فرمان “آتش به اختیار” در بروجرد

تبیین فرمان “آتش به اختیار” در بروجرد
جمعی از نخبگان و تاثیرگذاران بروجرد در نشستی به تبیین ابعاد مختلف فرمان “آتش به اختیار” از سوی حضرت امام خامنه ای پرداختند.

تبیین فرمان “آتش به اختیار” در بروجرد

جمعی از نخبگان و تاثیرگذاران بروجرد در نشستی به تبیین ابعاد مختلف فرمان “آتش به اختیار” از سوی حضرت امام خامنه ای پرداختند.
تبیین فرمان “آتش به اختیار” در بروجرد