بایگانی برچسب: s

کمیته ملی شفافیت یا … ؟!

کمیته ملی شفافیت یا … ؟!

آقای… شخصی را مامور خرید مواد اولیه برای یک موسسه دارو‌سازی دولتی می‌کند. مامور بجای انجام وظیفه،چند شرکت فاقد مجوز وزارت بهداشت ثبت می‌کند و ماده اولیه را به ۴۶۰ برابر قیمت خریداری شده،به شرکت دولتی مذکور می‌فروشد!

کمیته ملی شفافیت یا … ؟!

(image)

آقای… شخصی را مامور خرید مواد اولیه برای یک موسسه دارو‌سازی دولتی می‌کند. مامور بجای انجام وظیفه،چند شرکت فاقد مجوز وزارت بهداشت ثبت می‌کند و ماده اولیه را به ۴۶۰ برابر قیمت خریداری شده،به شرکت دولتی مذکور می‌فروشد!
کمیته ملی شفافیت یا … ؟!

ورزشی