دست نیاز اتاق بازرگانی اصفهان برای دریافت کمک از نخبگان اقتصادی

دست نیاز اتاق بازرگانی اصفهان برای دریافت کمک از نخبگان اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر ، سید عبدالوهاب سهل آبادی ظهر یکشنبه در همایش نقش فناوری های نوین در توسعه اقتصادی اظهار داشت: بیش از ۴۰ درصد اعضای اتاق اصفهان را جوانان و بانوان تشکیل می دهند و از این ظرفیت برای توسعه اقتصاد استان و کشور باید استفاده کرد.
وی راه اندازی مرکز پیمانکاری فرعی و کمیته توسعه فناوری و سرمایه گذاری را از فعالیت های اتاق بازرگانی اصفهان در راستای توسعه کسب و کار اعضا برشمرد و گفت: اتاق اصفهان آمادگی دعوت از ایرانیان نخبه مقیم خارج برای انتقال تجارب به جوانان را دارد.
باید آلمان و ژاپ …

علم و فناوری

بك لينك