نخبگان اقتصادی کشور به دیدار استاد اخلاق رفتند

نخبگان اقتصادی کشور به دیدار استاد اخلاق رفتند

برخی از بازرگانان و اعضای اتاق بازرگانی در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی با حضرت آیت الله صدیقی دیدار کردند

استخدام