تمام بخش های دانشگاه باید به سمت اتاق شیشه ای حرکت کنند

تمام بخش های دانشگاه باید به سمت اتاق شیشه ای حرکت کنند

به گزارش خبرنگار علمی ایسنا منطقه ایلام، دکتر محمد علی اکبری در جلسه شورای مرکز رشد و فناوری دانشگاه ایلام، اظهار کرد: تمام بخش های دانشگاه باید به سمت اتاق شیشه ای حرکت کنند تا همه چیز در آن واضح و شفاف باشد و از این به بعد باید پذیرش در مراکز رشد با دقت کافی صورت گیرد تا خروجی آن نتیجه بخش باشد.
وی با تأکید بر اینکه مرحله مشاوره مرکز رشد باید فعال تر عمل کند و فرهنگ سازی مراکز رشد به خوبی انجام گیرد، گفت: اگر ما مراکز رشد را به خوبی به جامعه و نخبگان معرفی کنیم و حمایت جدی از آن ها صورت بگیرد قطعا …

خبر جدید

خرید لینک