40 ضربه شلاق به خاطر گوشی هوشمند!

40 ضربه شلاق به خاطر گوشی هوشمند!

گروه تروريستی داعش برای دارندگان گوشي هوشمند در شهر فلوجه عراق ۴۰ ضربه شلاق به عنوان مجازات تعيين كرد.

40 ضربه شلاق به خاطر گوشی هوشمند!

(image)

گروه تروريستی داعش برای دارندگان گوشي هوشمند در شهر فلوجه عراق ۴۰ ضربه شلاق به عنوان مجازات تعيين كرد.
40 ضربه شلاق به خاطر گوشی هوشمند!

موسیقی