آزادسازی فلوجه بدون نقش آمریکا دستاورد مهم دولت “العبادی “محسوب می‌شود

آزادسازی فلوجه بدون نقش آمریکا دستاورد مهم دولت “العبادی “محسوب می‌شود

یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت:آزادسازی این شهر بدون کمک دولت آمریکا نشان می دهد که دولت عراق از توانمندی بالایی برخوردار است که بدون کمک آمریکایی ها اقدامی را انجام داد که ارتش آمریکا در طول شش ماه که به عراق حمله کرده بود نتوانست این کار را انجام دهد.

آزادسازی فلوجه بدون نقش آمریکا دستاورد مهم دولت “العبادی “محسوب می‌شود

(image)

یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت:آزادسازی این شهر بدون کمک دولت آمریکا نشان می دهد که دولت عراق از توانمندی بالایی برخوردار است که بدون کمک آمریکایی ها اقدامی را انجام داد که ارتش آمریکا در طول شش ماه که به عراق حمله کرده بود نتوانست این کار را انجام دهد.
آزادسازی فلوجه بدون نقش آمریکا دستاورد مهم دولت “العبادی “محسوب می‌شود

موسیقی