​مرد در سایه شبکه اول سیما کیست؟

​مرد در سایه شبکه اول سیما کیست؟

آمدن یک مدیر راه را برای اعمال نظر مدیر بالادست باز می‌کند. شاید به همین دلیل است که برازش تزریق عباس نعمتی، یار دیرین مهندس میرباقری را به عنوان فعال مایشاء نتوانست رد کند.

​مرد در سایه شبکه اول سیما کیست؟

(image)

آمدن یک مدیر راه را برای اعمال نظر مدیر بالادست باز می‌کند. شاید به همین دلیل است که برازش تزریق عباس نعمتی، یار دیرین مهندس میرباقری را به عنوان فعال مایشاء نتوانست رد کند.
​مرد در سایه شبکه اول سیما کیست؟

نفت آموزش پرورش دولتی