۹۰ درصد جامعه ایران از طبقه متوسط هستند

۹۰ درصد جامعه ایران از طبقه متوسط هستند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد جامعه ایران از طبقه متوسط هستند.

۹۰ درصد جامعه ایران از طبقه متوسط هستند

(image)

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد جامعه ایران از طبقه متوسط هستند.
۹۰ درصد جامعه ایران از طبقه متوسط هستند

علم و فناوری