۳۰ خرداد؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره نقد کتاب

۳۰ خرداد؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره نقد کتاب

۳۰ خرداد؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره نقد کتاب آخرین مهلت ارسال آثار به سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب، ۳۰ خرداد سال جاری اعلام شد.

۳۰ خرداد؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره نقد کتاب

(image)

۳۰ خرداد؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره نقد کتاب آخرین مهلت ارسال آثار به سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب، ۳۰ خرداد سال جاری اعلام شد.
۳۰ خرداد؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره نقد کتاب

روزنامه قانون