۲ هزار میلیارد تومان در پرونده زنجانی جابجاشد

۲ هزار میلیارد تومان در پرونده زنجانی جابجاشد

دادستان تهران با اشاره به ورودی پرونده‌ها در سال گذشته به دادستانی تهران گفت: سال گذشته ۵۳۵ هزار فقره پرونده داشتیم علاوه بر این ۹۲ هزار فقره کیفرخواست نیز صادر شد.

۲ هزار میلیارد تومان در پرونده زنجانی جابجاشد

(image)

دادستان تهران با اشاره به ورودی پرونده‌ها در سال گذشته به دادستانی تهران گفت: سال گذشته ۵۳۵ هزار فقره پرونده داشتیم علاوه بر این ۹۲ هزار فقره کیفرخواست نیز صادر شد.
۲ هزار میلیارد تومان در پرونده زنجانی جابجاشد

سپهر نیوز