۲۹ زلزله در ایران طی ۲۴ ساعت

۲۹ زلزله در ایران طی ۲۴ ساعت

در ۲۴ ساعت گذشته ایران ۲۹ بار لرزید.

۲۹ زلزله در ایران طی ۲۴ ساعت

(image)

در ۲۴ ساعت گذشته ایران ۲۹ بار لرزید.
۲۹ زلزله در ایران طی ۲۴ ساعت

طاووس موزیک