۱۶ خرداد؛ دانشگاه تربیت مدرس میزبان «ابد و یک روز»

۱۶ خرداد؛ دانشگاه تربیت مدرس میزبان «ابد و یک روز»

آخرین ساخته سعید روستایی ۱۶ خرداد در دانشگاه تربیت مدرس نقد و اکران می‌شود.

۱۶ خرداد؛ دانشگاه تربیت مدرس میزبان «ابد و یک روز»

(image)

آخرین ساخته سعید روستایی ۱۶ خرداد در دانشگاه تربیت مدرس نقد و اکران می‌شود.
۱۶ خرداد؛ دانشگاه تربیت مدرس میزبان «ابد و یک روز»

wolrd press news