یک کشته و ۳ زخمی براثر تیراندازی در یک مدرسه در واشنگتن

یک کشته و ۳ زخمی براثر تیراندازی در یک مدرسه در واشنگتن
یک فرد مسلح با تیراندازی در دبیرستانی در واشنگتن، یک نفر را کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد.

یک کشته و ۳ زخمی براثر تیراندازی در یک مدرسه در واشنگتن

یک فرد مسلح با تیراندازی در دبیرستانی در واشنگتن، یک نفر را کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد.
یک کشته و ۳ زخمی براثر تیراندازی در یک مدرسه در واشنگتن