یک پناهجوی سومالیایی در کمپ مهاجران «نائورو» خود را به آتش کشید

یک پناهجوی سومالیایی در کمپ مهاجران «نائورو» خود را به آتش کشید

کمتر از یک هفته بعد از آن که یک جوان ایرانی خود را در کمپ مهاجران در «نائورو» به آتش کشید، یک پناهجوی دیگر اهل سومالی خودسوزی کرد.

یک پناهجوی سومالیایی در کمپ مهاجران «نائورو» خود را به آتش کشید

(image)

کمتر از یک هفته بعد از آن که یک جوان ایرانی خود را در کمپ مهاجران در «نائورو» به آتش کشید، یک پناهجوی دیگر اهل سومالی خودسوزی کرد.
یک پناهجوی سومالیایی در کمپ مهاجران «نائورو» خود را به آتش کشید

آپدیت نود 32 به تاریخ امروز

سپهر نیوز