یوروپل از بازداشت ۱۴ نفر از افراد به شدت تحت تعقیب خبر داد

یوروپل از بازداشت ۱۴ نفر از افراد به شدت تحت تعقیب خبر داد

پلیس اروپا (یوروپل) روز جمعه اعلام کرد نیروهای پلیس اروپا در شش ماه اخیر چهارده نفر را که در فهرست افراد به شدت تحت تعقیب قرار داشتند، شناسایی و بازداشت کرده اند.

یوروپل از بازداشت ۱۴ نفر از افراد به شدت تحت تعقیب خبر داد

(image)

پلیس اروپا (یوروپل) روز جمعه اعلام کرد نیروهای پلیس اروپا در شش ماه اخیر چهارده نفر را که در فهرست افراد به شدت تحت تعقیب قرار داشتند، شناسایی و بازداشت کرده اند.
یوروپل از بازداشت ۱۴ نفر از افراد به شدت تحت تعقیب خبر داد

شهرداری