یدو فولیک داروی تولید داخلی با یک سوم قیمت مشابه خارجی ارائه شد

یدو فولیک داروی تولید داخلی با یک سوم قیمت مشابه خارجی ارائه شد

مدیر بخش علمی فروش شرکت درسا دارو از تولید یدو فولیک در کشور با یک سوم قیمت مشابه خارجی آن خبر داد.

یدو فولیک داروی تولید داخلی با یک سوم قیمت مشابه خارجی ارائه شد

(image)

مدیر بخش علمی فروش شرکت درسا دارو از تولید یدو فولیک در کشور با یک سوم قیمت مشابه خارجی آن خبر داد.
یدو فولیک داروی تولید داخلی با یک سوم قیمت مشابه خارجی ارائه شد