گفت و شنود؛ همخونی!

گفت و شنود؛ همخونی!
کیهان در گفت و شنود خود نوشت:

گفت و شنود؛ همخونی!

کیهان در گفت و شنود خود نوشت:
گفت و شنود؛ همخونی!