گفت و شنود؛ غلط زیادی!

گفت و شنود؛ غلط زیادی!
«کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت و شنود؛ غلط زیادی!

«کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:
گفت و شنود؛ غلط زیادی!