گسترش همکاری دانشگاه فردوسی با معاونت علمی ریاست جمهوری

گسترش همکاری دانشگاه فردوسی با معاونت علمی ریاست جمهوری
ایسنا/ تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه فردوسی مشهد به امضا رسید.
دکتر دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به همراه دکتر موسوی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان با دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کردند.
در این نشست که با حضور برخی معاونین و مدیران دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین دکتر احمدی زاده رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی برگزار شد، بر توسعه همکاری های دوجانبه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه فردوسی مشهد تاکید شد.
در این نشست دکتر موسوی طی سخنانی بر توسعه فعالیت ها در حوزه های علوم انسانی و هنر توسط دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد و افزود: ماموریت بنیاد ملی نخبگان شناسایی بهترین های دانشگاه ها و حمایت از آنان است.
دکتر دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با بیان اهمیت برگزاری استارتاپ ها در دانشگاه ها، تاکید کرد که این استارتاپ ها باید به شتاب دهنده ها و پس از آن به صنعت وارد شوند.
وی با اشاره به چتر حمایتی دولت اظهار …

گسترش همکاری دانشگاه فردوسی با معاونت علمی ریاست جمهوری

ایسنا/ تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه فردوسی مشهد به امضا رسید.
دکتر دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به همراه دکتر موسوی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان با دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کردند.
در این نشست که با حضور برخی معاونین و مدیران دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین دکتر احمدی زاده رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی برگزار شد، بر توسعه همکاری های دوجانبه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه فردوسی مشهد تاکید شد.
در این نشست دکتر موسوی طی سخنانی بر توسعه فعالیت ها در حوزه های علوم انسانی و هنر توسط دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد و افزود: ماموریت بنیاد ملی نخبگان شناسایی بهترین های دانشگاه ها و حمایت از آنان است.
دکتر دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با بیان اهمیت برگزاری استارتاپ ها در دانشگاه ها، تاکید کرد که این استارتاپ ها باید به شتاب دهنده ها و پس از آن به صنعت وارد شوند.
وی با اشاره به چتر حمایتی دولت اظهار …
گسترش همکاری دانشگاه فردوسی با معاونت علمی ریاست جمهوری