گزینه ما در انتخابات قطعاً آقای روحانی نیست

گزینه ما در انتخابات قطعاً آقای روحانی نیست

دبیرکل کانون دانشگاهیان تاکید کرد: آنچه که امروز برای ما قطعی است، حضور جدی همراهان ما در انتخابات و معرفی و حمایت از یک گزینه است که البته آن گزینه قطعاً آقای روحانی، رئیس جمهور فعلی نخواهد بود.

گزینه ما در انتخابات قطعاً آقای روحانی نیست

(image)

دبیرکل کانون دانشگاهیان تاکید کرد: آنچه که امروز برای ما قطعی است، حضور جدی همراهان ما در انتخابات و معرفی و حمایت از یک گزینه است که البته آن گزینه قطعاً آقای روحانی، رئیس جمهور فعلی نخواهد بود.
گزینه ما در انتخابات قطعاً آقای روحانی نیست

عکس های داغ جدید