گزینه بازگشت به شرایط قبل از برجام روی میز است/دولت موضع خود را درباره فریدون اعلام کند/ لاریجانی عاقل و مدیر است

گزینه بازگشت به شرایط قبل از برجام روی میز است/دولت موضع خود را درباره فریدون اعلام کند/ لاریجانی عاقل و مدیر است

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت: رئیس جمهور گروهی را مامور کند تا مسئله فریدون بررسی شود چرا که پس از سوال ها و انتقاداتی که از برادر رئیس جمهور شد هیچ عکس العملی از سوی آنها صورت نگرفته و همین مسئله ظن را قوی می کند.

گزینه بازگشت به شرایط قبل از برجام روی میز است/دولت موضع خود را درباره فریدون اعلام کند/ لاریجانی عاقل و مدیر است

(image)

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت: رئیس جمهور گروهی را مامور کند تا مسئله فریدون بررسی شود چرا که پس از سوال ها و انتقاداتی که از برادر رئیس جمهور شد هیچ عکس العملی از سوی آنها صورت نگرفته و همین مسئله ظن را قوی می کند.
گزینه بازگشت به شرایط قبل از برجام روی میز است/دولت موضع خود را درباره فریدون اعلام کند/ لاریجانی عاقل و مدیر است

دانلود سرا