گره کور در تشکیل دولت ائتلافی آلمان

گره کور در تشکیل دولت ائتلافی آلمان
شرکای سنتی مرکل نیز برای شرکت و حضور در دولت ائتلافی، شروط نسبتا سختی را برای وی گذاشته‌اند.

گره کور در تشکیل دولت ائتلافی آلمان

شرکای سنتی مرکل نیز برای شرکت و حضور در دولت ائتلافی، شروط نسبتا سختی را برای وی گذاشته‌اند.
گره کور در تشکیل دولت ائتلافی آلمان